Zakres usług

Kancelaria Radcy Prawnego Marka Sochacz świadczy pomoc prawną zagranicznym i krajowym Klientom indywidualnym oraz przedsiębiorstwom. Zakres usług prawnych dotyczy w szczególności:

PRAWA CYWILNEGO

o zapłatę z każdego stosunku prawnego w tym z tytułu niezapłaconych wierzytelności oraz odszkodowania i zadośćuczynienia pieniężne, oraz sprawy o zasiedzenie własności nieruchomości, eksmisje, zniesienie współwłasności i dział spadku między spadkobiercami.

PRAWA RODZINNEGO I OPIEKUŃCZEGO

o rozwody i o alimenty na rzecz małżonka, dzieci, w tym o podwyższenie zasądzonych już alimentów lub ich obniżenie.

PRAWA SPÓŁEK HANDLOWYCH

wszelkie spory spółki z kontrahentami, oraz spory wewnętrzne pomiędzy wspólnikami spółki, odpowiedzialność wspólników i członków zarządu za zobowiązania spółki w przypadku bezskuteczności egzekucji z majątku spółki w tym spory dotyczące naruszenia zakazu konkurencji przez pracowników lub członków organów spółki.

PRAWA PRACY

odpowiedzialność pracowników wobec pracodawcy za mienie powierzone, powództwo o odszkodowanie za nieprawidłowe rozwiązanie stosunku pracy w tym powództwo o przywrócenie do pracy czy powództwo o sprostowanie świadectwa pracy i ustalenie istnienia stosunku pracy.

PRAWA ADMINISTRACYJNEGO I PODATKOWEGO

reprezentowanie Klientów Kancelarii przed organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego oraz w postępowaniu prowadzonym przez Urząd Skarbowy, Urząd Kontroli Skarbowej i Izbę Skarbową, a w szczególności przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

PRAWA EGZEKUCYJNEGO

prowadzenie postępowań egzekucyjnych, w tym poszukiwanie majątku dłużnika, z którego można prowadzić skuteczną egzekucję i tym samym ściągnięcie wierzytelności Klienta Kancelarii.

PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

przygotowywanie i sprawdzanie ofert Wykonawców oraz uczestniczenie w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą.