Wynagrodzenie

Wynagrodzenie Kancelarii oraz sposób zapłaty w tym ewentualne rozłożenie zapłaty tytułem wynagrodzenia za prowadzenie danej sprawy jest za każdym razem indywidualnie ustalane z klientem w oparciu o niezbędny nakład pracy radcy prawnego konieczny w celu pozytywnego zakończenia sprawy dla Klienta Kancelarii, oraz na podstawie stawek minimalnych i ich wielokrotność zgodnie z § 6 w zw. z § 2 ust. 2 rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 490), do których to doliczony zostanie podatek VAT.

Linki:
www.isap.sejm.gov.pl